Werkwijze

Gedurende het hele jaar kan een aanvraag worden ingediend bij Berg Talent. Een bijdrage wordt voor maximaal één jaar toegekend. Voor een eventuele vervolgbeurs moet opnieuw een aanvraag worden ingediend. Als een aanvrager op het moment van de aanvraag minderjarig is, moet de aanvraag namens hem/haar te worden gedaan door een ouder of verzorger van de aanvrager. Voor sommige interessegebieden kunnen alleen aanvragen gedaan worden voor opleidingen die door Berg Talent geaccepteerd zijn als kwalitatief volwaardige opleidingen. De selectie van deze opleidingen is tot stand gekomen met behulp van (inter)nationale adviseurs. Berg Talent behoudt zich altijd het recht voor om de kwaliteit en reputatie van de opleiding die de aanvrager wil volgen, te toetsen aan de opinie van deskundige adviseurs.

Aanvraag
Voor het doen van een aanvraag moet altijd gebruik gemaakt worden van het standaard aanvraagformulier. Het aanvraagformulier vind je hier.

Selectie
Alleen aanvragen die schriftelijk bij Berg Talent zijn ingediend kunnen in behandeling worden genomen. Slechts wanneer uit de te beoordelen inkomens-bescheiden blijkt dat draagkracht (persoonlijke of gezinssituatie) van de aanvrager niet toereikend is, zal de aanvraag in behandeling worden genomen. Deze beoordeling kan ook plaats vinden in samenwerking met andere instanties (zoals gemeentes, culturele & educatieve instellingen, sportbonden of NOC NSF). De staf van Berg Talent maakt een voorselectie, waar nodig in overleg met adviseurs.

Beoordeling en besluitvorming

Na beoordeling van de aanvraag op de formele criteria en inhoudelijke aspecten en de opleidingsresultaten van de aanvrager, kan kandidaten gevraagd worden om een prestatietest te doen in overleg met een commissie van professionele adviseurs. Indien nodig kan Berg Talent nadere informatie opvragen bij de aanvrager. Het bestuur besluit – doorgaans op basis van het oordeel van zijn adviseurs – over de aanvraag. De adviezen aan het bestuur van Berg Talent zijn vertrouwelijk en worden niet ter inzage gegeven. Indien voor een bepaalde categorie meer aanvragen zijn dan het bestuur van Berg Talent kan honoreren, zal het prioriteiten stellen. Tegen een besluit van het bestuur van Berg Talent kan door de aanvrager of andere belanghebbenden geen bezwaar of beroep worden aangetekend. Over bestuursbesluiten wordt niet gecorrespondeerd.

Indien de aanvraag wordt afgewezen kan door aanvrager in dat kalenderjaar voor hetzelfde doel niet opnieuw een aanvraag worden ingediend.

Afwikkeling van aanvragen
Indien een aanvraag niet wordt toegekend ontvangt de aanvrager kort na het besluit hierover schriftelijk bericht.

Wanneer een aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt gehonoreerd, ontvangt de aanvrager kort na het besluit hierover schriftelijk bericht. Daarbij zal gevraagd worden nadere informatie te verstrekken, zoals:

  • Een definitieve begroting, een financieringsplan en – voor zover van toepassing – afschriften van toezeggingen van andere geldgevers (fondsen e.d.);
  • Een inkomensverklaring zoals een kopie van de meest recente aangifte of aanslag Inkomstenbelasting van de aanvrager of – in het geval de aanvrager minderjarig is – van zijn of haar ouder(s) (indien van toepassing);
  • Een kopie van het toelatingsbewijs van de onderwijs- of cursusinstelling waarvoor de beurs is toegekend;
  • Een recente foto (min. 300 dpi) van de persoon waaraan de bijdrage wordt toegekend en waarop deze staat afgebeeld en waarop te zien is om welke culturele, educatieve of sportieve activiteit het gaat. Deze wordt gebruikt op de website en in andere communicatiemiddelen van Berg Talent;
  • Betaling van een toegekende bijdrage vindt altijd plaats in termijnen.

Direct na afronding van de studie of cursus waarvoor de bijdrage is verleend is een inhoudelijk eindverslag en financiële afrekening vereist om toe te sturen aan het bestuur. De betaling van de laatste termijn is hiervan afhankelijk.

Let op: er worden alleen aanvragen voor individuele bijdragen in behandeling genomen. Voor overige projecten kunnen geen aanvragen worden ingediend.

Meer informatie? Neem contact met ons op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.